IQ-test.cz

Testy IQ, které si nevymýšlejí

Na rozdíl od ostatních online testů inteligence je tento IQ test sestaven na zakázku špičkami v oboru, to je zárukou kvalitního výsledku.

Něco málo o inteligenci a IQ

 

Je tomu asi 100 let, kdy se odborníci, především psychologové, začali zabývat výzkumem lidské inteligence s pomocí IQ - inteligenčního kvocientu.

IQ můžeme chápat jako poměr mezi mentálním a skutečným věkem (u dětí), resp. vyjádřením statistické odchylky od průměru (u dospělých). Někdy je IQ zaměňováno za inteligenci. Je pravda, že spolu úzce souvisí, ale není to totéž. Pro ilustraci uvedu příměr z oblasti výpočetní techniky. IQ je jako procesor počítače, který určuje rychlost a objem dat v čase úspěšně zpracovaných, ale o celkovém výkonu počítače rozhoduje mnoho dalších faktorů (znalci si sami dosadí a laikům pojmy jako HDD, grafická, zvuková karta atp. stejně nic neřeknou).

Každý psycholog má také vlastní definici (resp. chápání) inteligence - od schopnosti přizpůsobit se až po tvrzení, že je to celý soubor faktorů týkající se rychlosti myšlení. Vesměs základními uznávanými projevy inteligence jsou správné hodnocení, chápání a usuzování. Inteligenci je možno definovat jako schopnost determinující kognitivní operace, jejichž podstatou je objevování a chápání vztahů (R. Meili, 1987). Řečeno laicky, inteligence je duševní schopnost člověka rozumem objevovat a rozumět vztahům mezi jevy.

Po desetiletí zkoumání inteligence a způsobů jejího měření se ukázalo, že ji nelze měřit jen na základě jednoho společného faktoru, ale že i sama inteligence má svou vnitřní strukturu. Tehdy začaly vznikat tzv. testy struktury inteligence. Jeden z nejznámějších autorů tzv. teorie "mnohočetné inteligence" byl americký psycholog Howard Gardner, který vytvořil systém sedmi typů inteligence. Gardner definuje tyto typy inteligence: verbální, matematicko-logická, prostorová, přírodní, hudební, pohybová a personální.

Inteligencí je tedy více druhů, a přestože existuje jistá korelace (vzájemná souvislost) mezi nimi, u každého člověka se velikost IQ u jednotlivých druhů inteligence může podstatně lišit. Přes mnoho rozdílných názorů na inteligenci i její měření se daří sestavovat již asi 30 let poměrně přesné testy IQ z různých oblastí inteligence člověka. Výsledky jsou poté velmi významnou pomocí při rozhodování o budoucím povolání jedince. Nejde ani tak o to určovat, čím se má kdo stát, jak se občas demagogicky tvrdí - v svobodné společnosti se každý (alespoň teoreticky) může stát čímkoliv, ale o důležitou pomocnou informaci při samotném výběru.

Uvedu konkrétní příklad. Pokud vážím 100 kg, má šance stát se vynikajícím žokejem nebo kormidelníkem na osmiveslici je minimální. Netvrdím že nulová. S velkým úsilím se mohu vypracovat ve slušného žokeje (kormidelníka), ale šance na úspěch je určitě menší, než když se budu zabývat vrhem koulí nebo diskem. Podobně je to i s inteligencí. Člověk málo nadaný verbální inteligencí se velmi těžko stane úspěšným obhájcem, je však možné, že tento nedostatek mu nezabrání stát se dobrým strojním inženýrem, a takto bych mohl pokračovat.

Kvalitní testy IQ jsou oproštěny od vlivu pohlaví, vzdělání, sociálního prostředí atd. Výsledkem je pak naměřená schopnost mozku rychle a správně v dané oblasti rozhodovat. Má to zároveň tu nevýhodu, že jedinec bez znalostí (jen s vysokým IQ) může být úplný blbec.

Nyní ukáži jednoduchý příklad, kdy se i člověk s vysokým IQ může mýlit. Mějme řadu čísel: 2 4 6 8 ? - na místě otazníku má být asi 10. V této řadě vynecháme číslici 6 a řada vypadá takto: 2 4 8 ? - usoudíme, že na místě otazníku bude asi 16. Výsledek se nám změnil jen díky vynechání jedné informace (6), v reálném životě máme obvykle mezery u více informací, a přesto jsme nuceni dělat pokud možno správná rozhodnutí.

Přestože připravený test je určen především dospělé populaci, mohou si ho vyzkoušet i děti. Diagnostika dětských schopností je velkou výzvou naší vzdělávací soustavy a doporučuji rodičům, aby si zjistili přednosti i nedostatky potomka a nenutili ji/ho ke studiu oborů, na které nemá předpoklady. Není na škodu, pokud jak děti, tak dospělí rozvíjejí své schopnosti luštěním křížovek, hraním deskových her, diskusemi a řadou dalších aktivit. Sám se sice zabývám volnočasovými aktivitami pro mimořádně nadané - mimoškolní a víkendové akce, letní vzdělávací campy - nicméně mám kontakt na psychology speciálně zaměřené na nadané děti a mládež. Je pro celou společnost škoda, pokud nadaný jedinec nerozvíjí své nadání.

Na závěr této problematiky ještě důležité doplnění. IQ testy jsou standardizované pomůcky sloužící psychologům ke kvalifikovanému posouzení vyšetřovaných osob. Jejich autorizované znění tedy není volně dostupné. Na trhu je možné získat verze testů, které jsou obdobou těch standardizovaných a podávají tak člověku představu o tom, jak zhruba může IQ test vypadat a také zběžnou představu o možném výsledku. Samozřejmě je k užitku si takovéto kvízy a testy vyzkoušet, ale nejsou nikdy 100% garancí výsledné zjištěné hodnoty IQ.

Spustit test

Zpět na hlavní stránku

Práce na míru, Partneři